SIEPA dodela bespovratnih sredstava za pospešivanje izvoza

02/04/2009

SIEPA dodela bespovratnih sredstava za pospešivanje izvoza

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava važi do 27.aprila 2009godine.

za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije, i to:

 1. dizajn novog proizvoda,
 2. testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
 3. sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
 4. samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
 5. dizajn novog pakovanja proizvoda,
 6. dizajn promotivnih materijala (brošura i veb sajt),
 7. reklamiranje u stranim stručnim časopisima,
 8. organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
 9. organizovane posete stranim tržištima.

Sredstva iz budžeta za pospešivanje izvoza

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu i iznose 68.000.000,00 dinara. Navedene aktivnosti mogu biti započete, ali ne smeju biti završene pre objavljivanja ovog poziva. Rok za završetak aktivnosti je 27. avgust 2009. godine.
Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja namenjenih izvozu, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
 1. da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
 2. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
 3. da uspešno polsuju najmanje dve godine uzastopno,
 4. da su izmirili dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.


Refundiranje investicionih sredstava i kredita do 50%

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravno na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog izvoza, broja zaposlenih, značaja rezultata aktivnosti, doprinosa povećanju izvoza, ekonomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom i samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 27. april 2009. godine. Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu.
ADRESA SIEPA AGENCIJE:
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
web adresa Siepa agencije

Advertisements