SIEPA dodela bespovratnih sredstava za pospešivanje izvoza

02/04/2009

SIEPA dodela bespovratnih sredstava za pospešivanje izvoza

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava važi do 27.aprila 2009godine.

za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije, i to:

 1. dizajn novog proizvoda,
 2. testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
 3. sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
 4. samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
 5. dizajn novog pakovanja proizvoda,
 6. dizajn promotivnih materijala (brošura i veb sajt),
 7. reklamiranje u stranim stručnim časopisima,
 8. organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
 9. organizovane posete stranim tržištima.

Sredstva iz budžeta za pospešivanje izvoza

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu i iznose 68.000.000,00 dinara. Navedene aktivnosti mogu biti započete, ali ne smeju biti završene pre objavljivanja ovog poziva. Rok za završetak aktivnosti je 27. avgust 2009. godine.
Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja namenjenih izvozu, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
 1. da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
 2. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
 3. da uspešno polsuju najmanje dve godine uzastopno,
 4. da su izmirili dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.


Refundiranje investicionih sredstava i kredita do 50%

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravno na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog izvoza, broja zaposlenih, značaja rezultata aktivnosti, doprinosa povećanju izvoza, ekonomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom i samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 27. april 2009. godine. Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu.
ADRESA SIEPA AGENCIJE:
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
web adresa Siepa agencije

Advertisements

Izvozite za Rusiju SIEPA

24/03/2009

Sajam prehrane sep. 2009g. Moskva sponzor Ministarstvo Poljoprivrede

U skladu sa planom nacionalne promocije prehrambene industrije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije finansijski podržava nastup srpskih preduzeća na sajmu prehrane World Food u Moskvi (Rusija), koji se održava od 15. do 18. septembra 2009. godine. Organizaciju nastupa realizuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije – SIEPA.
World Food Moscow www.world-food.ru je vodeći sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Rusije i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Prošle godine sajam je posetilo preko 45.000 specijalizovanih kupaca i distributera, a na sajmu se predstavilo 1.326 izlagača iz 63 zemlje.

Troškove zakupa štanda snosi Ministarstvo poljoprivrede

Troškove zakupa izložbenog prostora i izgradnje štanda snosi u celosti Ministarstvo poljoprivrede, a preduzeća koja budu učestvovala su u obavezi da snose sledeće troškove:

 1. Putne troškove predstavnika (viza, prevoz, dnevnice, smeštaj),
 2. Troškove prevoza eksponata,
 3. Fakultativni trošak frižidera.

Zbog ograničenog prostora, neophodna je selekcija najkonkurentnijih preduzeća i proizvoda. Kako bi se obezbedio što uspešniji nastup, preduzeća koja žele da se prijave bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da poseduje konkurentan proizvod, adekvatno pakovanje i proizvodne kapacitete za izvoz,
 2. Da predstavnici na sajmu imaju aktivno znanje engleskog i/ili ruskog jezika i poznaju karakteristike proizvoda i preduzeća,
 3. Da se obaveže da će sarađivati sa organizatorima na unapređenju kvaliteta, pakovanja, promotivnog materijala i nastupu na sajmovima,
 4. Da je preduzeće u većinskom domaćem vlasništvu,
 5. Da se obaveže da će nakon završetka sajma izvestiti organizatore o rezultatima sajamskih aktivnosti nakon završetka sajma.

Rok za prijavu je petak 3. april 2009. i prijave se mogu poslati putem elektronske pošte na adrese

SIEPA prijave


Registrujte se kod SIEPA

19/03/2009

Besplatna registracija u SIEPA bazu podataka o izvoznicima

Šta dobijete registracijom u SIEPA adresar:

SIEPA baza dobavljača je najefikasnija mogućnost da se kompanije predstave međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima SIEPA stalno sarađuje (Engleska, Nemačka, Italija, Austrija, Rusija, Kina, Koreja, Švajcarska…). Bilo da se radi o proizvođačima sirovina, polu-proizvoda ili gotovih proizvoda, ova baza pokriva kompletne industrijske lance u različitim industrijskim sektorima.

Ako imate svoje proizvode koji bi bili interesantni na međunarodnom tržištu prijavite se

Da bi se neka kompanija registrovala, neophodno je da preuzme i popuni formular za registraciju i da ga pošalje u elektronskoj formi.

Registracija u SIEPA bazi dobavljača je besplatna za sve kompanije sa teritorije Republike Srbije bez obzira na njihovu vlasničku strukturu, a informacije sadržane u bazi su uvek dostupne na

SIEPA internet stranici.


SIEPA bespovratna sredstva

18/03/2009

SIEPA finansijska podrška za Investitore u Srbiji, povoljni krediti

Pored postojećih prednosti, kao što su obrazovana i jeftina radna snaga, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, strateški geografski položaj i najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, Srbija je sada u mogućnosti da ponudi i finansijsku pomoć potencijalnim investitorima. Na osnovu Uredbe Vlade Srbije, donete krajem juna ove godine, investicioni projekti u svim delatnostima, osim trgovine, turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede, moći će da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava iz državnog budžeta. Sredstva su namenjena za finansiranje investicionih projekata u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja.

Investicije i smernice za ulaganja od strane SIEPA

Investicije u proizvodnom sektoru:

• ukupna sredstva: od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: između 1 miliona i 3 miliona evra, u zavisnosti od visine stope nezaposlenosti u opštini, gde se vrši ulaganje;
• minimalan broj novih radnih mesta: 50.

Investicije u sektoru usluga:

• ukupna sredstva: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: 500 000 evra;
• minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicije u sektoru istraživanja i razvoja:

• ukupna sredstva: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: 250 000 evra;
• minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicioni projekti biće ocenjivani i bodovani na osnovu sledećih kriterijuma:

1) reference investitora,
2) udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,
3) održivost investicije/trajnost poslovanja,
4) efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,
5) efekti investicije na ljudske resurse,
6) uticaj investicije na životnu sredinu,
7) obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,
8) efekti investicije na razvoj opštine i
9) podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza „SIEPA„. Potrebna dokumenta moći će da se preuzmu na internet prezentaciji Agencije (www.siepa.sr.gov.yu) po objavljivanju javnog oglasa za dodelu sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25% vrednosti dodeljenih sredstava:

1) po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;
2) po dobijanju građevinske dozvole;
3) po dobijanju upotrebne dozvole;
4) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.


SIEPA Agencija

17/03/2009

„SIEPA“ agencija za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) pomaže preduzećima pri obavljanju poslovnih i investicionih aktivnosti u Srbiji. SIEPA vrši istraživanja i obezbedjuje bespovratne kredite i resurse, kako bi strani investitori mogli da donesu prave odluke i da uspešno izvrše ulaganja. Agencija pruža praktičnu pomoć uvoznicima proizvoda i usluga iz Srbije u pogledu svih neophodnih pitanja.

Osnivanje SIEPA agencije

28.2. 2001.godine Skupština Republike Srbije je osnovala SIEPA-u, kao nezavisno pravno lice. Mandatom ove agencije obuhvaćene su sledeće aktivnosti:

• Istraživanje i analiza poslovnog okruženja u Srbiji
• Izrada informativnih publikacija koje bi omogućile stranim preduzećima da lakše posluju u Srbiji
• Analize sektora
• Pomoć preduzećima i investitorima oko pribavljanja dozvola i licenci
• Pomoć srpskim izvoznicima na međunarodnom tržištu
• Upoznavanje potencijalnih investitora sa mogućnostima “Brownfield” i “Greenfield” investicija
• Održavanje baze podataka o izvozu
• Pomoć srpskim preduzećima da maksimalno iskoriste svoje konkurentne prednosti
• Pružanje savetodavnih usluga Vladi u pogledu mogućih promena pravnog i zakonodavnog okvira koji se odnosi na investicije i izvoz
SIEPA agencija